Orhangazi TSO E-Ticaret Semineri

Tarih: 24.05.2014 12:33 | Kategori: E-ticaret, Medya | 56 gösterim

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası, sektörün dünyadaki en önemli markalarının uluslararası sektör temsilcilerinin konuşmacı olarak yer aldığı Bi’Dünya Müşteri isimli Elektronik Ticaret semineri gerçekleştirildi.

Dağhan Uzgur, E-ti­ca­ret üze­rin­den alış­ve­riş ya­pı­lır­ken dik­kat edil­me­si gerekenler ko­nu­sun­da, “A­lış­ve­riş yap­mak is­te­ni­len bir E-­ti­ca­ret si­te­sin­de ön­ce­lik­le, 3D Se­cu­re ve SSL ola­rak ta­nım­la­nan gü­ven­lik ser­ti­fi­ka­sı lo­go­la­rı­nın bu­lun­ma­sı­na dik­kat edil­me­li. Bu lo­go­lar, si­te­nin ban­ka gü­ve­ni­lir­li­ği­ni tem­sil et­ti­ği için kre­di kar­tı bil­gi­le­ri­ni­zi ra­hat­ça ve­re­bi­lir­si­niz. Alış­ve­riş ger­çek­leş­me­den ön­ce cep te­le­fo­nu­nu­za onay için bir kı­sa me­saj gön­de­ril­me­si de alış­ve­ri­şi­ni­zin gü­ven­li ola­rak ger­çek­leş­ti­ği­nin gös­ter­ge­si­dir. Ay­rı­ca bir müş­te­ri alış­ve­riş yap­ma­dan ön­ce ürün özel­lik­le­ri­ni iyi­ce oku­ma­lı, vi­de­o­su­nu iz­le­me­li ve var­sa di­ğer müş­te­ri­le­rin yo­rum­la­rı­nı çok iyi oku­ma­lı. Ürü­nün imi­tas­yon ol­ma ris­ki bu şe­kil­de ber­ta­raf edi­le­bi­lir. Çün­kü bir ürü­nün imi­tas­yon ol­du­ğu­nun fo­toğ­ra­fın­dan an­la­şıl­ma­sı zor­dur. An­cak bu bil­gi­nin ürün özel­lik­le­rin­de mut­la­ka be­lir­til­me­si ge­re­kir. Alış­ve­riş ona­yı­nı ver­me­den ön­ce onay­lan­ma­sı is­te­nen söz­leş­me mut­la­ka iyi­ce okun­ma­lı. Söz­leş­me­de ia­de iba­re­si­nin ol­ma­sı­na dik­kat edil­me­li. Eğer ürün ta­rif edil­di­ği şe­kil­de de­ğil­se, bu şe­kil­de ia­de­si­ni ya­pa­bi­lir­si­niz” di­ye­rek söz­le­ri­ni son­lan­dır­dı.

Haber: http://www.orhangazitso.org.tr/O.T.S.O-DuyuruveHaberler/599/elektronik-ticaret-seminerine-buyuk-ilgie-ticaret-te-orhangazili-firmalar-gormek-istiyoruz.html

Bunlarda Var:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

« »

Scroll to top