İnternet Servis Sağlayıcıya Sermaye Şartı Geliyor!

Tarih: 11.06.2016 13:45 | Kategori: Regülasyon | 1797 gösterim

“ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” yayınlandı.

Yayınlana bu yeni yönetmelik ile internet hizmeti sunulabilmesi için sağlanan lisansların alımlarındaki kriterler değiştirildi.

Yetkilendirme, bildirim veya bildirimle birlikte kullanım hakkının verilmesi yoluyla yapılır.
Kurum, yetkilendirme başvurularına ilişkin olarak ilgili Kurumların görüşü de alınmak suretiyle milli güvenlik, kamu düzeninin korunması, genel sağlık ve kamu yararı gereklerinden kaynaklanan sebeplerle, söz konusu yetkilendirme taleplerini reddedebilir.
Kurum, yetkilendirme başvurularının değerlendirilmesi sürecinde, kamu kurum ve kuruluşlarından alınan belgeler haricinde başvuru kapsamında bildirilen bilgi ve belgelerin doğruluğunun tespiti amacıyla ilgili şirketleri denetleyebilir.

Servis sağlayıcı tarafından tutulacak logun kapsamı belirlendi
Erişim sağlayıcı olan veya telefon hizmeti sunan işletmeci, taraflara ilişkin IP adresi, port aralığı, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, kullanıcı sayısı ve abone kimlik bilgileri ile altyapısı üzerinden gerçekleşen görüşmelere ait trafik bilgilerini iki yıl süreyle; kullanıcı bilgilerini ise ilgili mevzuatta belirtilen zamanaşımı süresi boyunca muhafaza etmekle yükümlüdür.

Kullanıcı bilgisi: Kullanıcının internet ortamına bağlandığı IP adresi, port aralığı, kullanıcı kimlik bilgisi, kullanım için oluşturulan hesap adı, oturuma ilişkin başlama ve bitiş zamanınıdır.

Bu açıklamaya göre yine internet servis sağlayıcı kullanıcıya local IP adresi dağıtması durumunda port bilgisini saklayarak kimin ortak IP adresinden çıkış yaptığını saklamak ile yükümlü oluyor. Girilen sitelerin tamamının saklanması gibi bir durum yönetmelikte yer almıyor.

Kimlerin şirket ortağı olabileceği belirlendi.
Şirket hisselerinden en az yüzde onuna sahip gerçek kişi ortaklar ve tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili kişiler ile şirket hisselerinden en az yüzde onuna sahip tüzel kişi ortakların hisselerinin en az yüzde onuna sahip gerçek kişi ortakların, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Üçüncü Kısım Onuncu Bölümünde sayılan bilişim alanındaki suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza ile hüküm giymiş olmaması, taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis cezalarından biri yahut özel hayata veya hayatın gizli alanına karşı işlenmiş suçlar, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, inancı kötüye kullanma, hileli iflas ve konkordato, kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından dolayı hüküm giymiş olmaması…

Şirketlere sermaye taban limiti ve “Anonim Şirketi” olma zorunluluğu geliyor!
Ödenmiş sermayesinin en az, Kurum tarafından belirlenen asgari tutar kadar olması.

Geçici 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü saklı kalmak üzere, başvuru sahibi şirketin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yalnızca yetkilendirme kapsamındaki faaliyetleri veya bununla birlikte yetkilendirme konusu hizmeti yerine getirirken gerekli ve/veya ilgili olan cihaz satış, kurulum, bakım-onarım ve danışmanlık gibi faaliyetleri yürütmek üzere anonim şirket statüsünde kurulmuş ya da ilgili ihale şartnamesinde belirtilen süre içerisinde kurulacak olması.

Ses operatörleri için arayan numara manipülasyonu engelleniyor.
CLI, boş, eksik ve başta acil yardım çağrı hizmetlerine ve/veya güvenlik güçlerine tahsisli kısa numaralardan oluşacak şekilde veya bir başka aboneye tahsisli numaraların kullanılmasında olduğu üzere yanlış veya yanıltıcı bir biçimde oluşturulamaz. Yurtdışından gelen çağrılarda CLI bilgisi olarak acil yardım çağrı hizmetlerine ait numara kullanılamaz.
CLI’ı boş ve eksik oluşturulmuş yurt içi kaynaklı çağrılar taşınamaz ve sonlandırılamaz. CLI’ı boş olan, alfanümerik karakter içeren veya ulusal numaralandırma planında yer alan numaralardan (acil yardım çağrı hizmetlerine ait numaralar dahil) oluşan yurtdışı kaynaklı çağrılar taşınamaz ve sonlandırılamaz. Ancak, yurtdışından gelen ve CLI’ı dolaşımdaki mobil numaralardan oluşan çağrılar istisnadır.

Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası değiştirildi.
Abonelerine numara tahsis eden işletmeciler, abonelerinin kayıtlı olduğu bilinmeyen numaralar danışma sistemini kurmak suretiyle rehber hizmeti sunma hakkına sahip olup, rehber veritabanlarını kurmakla ve rehberlik hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla söz konusu veritabanlarını rehberlik hizmeti işletmecileri ile ücreti mukabilinde paylaşmakla yükümlüdür.

Şirketlerin sunduğu hizmet geçici olarak dondurulabilecek, hizmetleri kurum yönetecek.
Hizmet sunumunun engellenmesi ve işletmenin askıya alınması: Kurum; savaş, genel seferberlik ve benzeri durumlarda, kamu güvenliği ve ulusal savunma için gerekli görüldüğü takdirde, sınırlı veya sınırsız bir süreyle işletmecinin işletme faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını askıya alabilir ve doğrudan doğruya şebekeyi işletebilir. Bu durumda geçecek süre, yetkilendirme süresinin sonuna eklenir.

Bunlarda Var:

Yorum

  1. Bilişim Uzmanı dedi ki:

    “Şirketlere sermaye taban limiti ve “Anonim Şirketi” olma zorunluluğu geliyor!” başlığınızdaki Aş olma şartı yanlış yorumlanmış. 7’inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi İSS’leri kapsıyor ve LTD ya da AŞ olma şartı hala geçerliliğini koruyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

« »

Scroll to top